Oferta BIURA

Oferujemy kompleksowe, rzetelne i terminowe usługi z zakresu obsługi rynku nieruchomości, w tym wykonywanie operatów szacunkowych dla celów:
 • ustalenia ceny kupna/sprzedaży nieruchomości;
 • ustalenia lub aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu;
 • ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu;
 • oszacowania wartości nakładów poniesionych na nieruchomości;
 • ustalenia wysokości odszkodowań (m. in. z tytułu wywłaszczenia, przejęcia z mocy prawa itd.);
 • oceny wartości służebności przejazdu i przechodu;
 • ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji sieci;
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich, renty planistycznej;
 • wyceny skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;
 • oszacowania wysokości czynszu dzierżawnego;
 • postępowań spadkowych, podziału majątku itp.;
 • bezpieczeniowych;
 • innych, indywidualnych, wg potrzeb klienta.

Rzeczoznawca majątkowy, w zależności od potrzeb i celu wyceny dokonuje oszacowania wartości rynkowej lub odtworzeniowej. Koszt usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie i zależy między innymi od rodzaju nieruchomości, celu wyceny, rodzaju szacowanej wartości i dokumentów dostarczonych przez klienta. Gwarancją bezpieczeństwa świadczonych usług jest obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytuły prowadzenia działalności w zakresie szacowania nieruchomości.

W zależności od rodzaju nieruchomości mogą być potrzebne innego rodzaju dokumenty:

Do wyceny działki niezbędny jest:

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej.

Często może być potrzebna:

 • kopia mapy zasadniczej;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania, lub decyzja WZ.

W przypadku braku odpowiednich dokumentów istnieje możliwość zamówienia usługi polegającej na ich pozyskaniu w odpowiednich urzędach.

Do wyceny będą potrzebne:

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej.

Może być potrzebna dokumentacja projektowa zawierająca dane techniczne budynku oraz rzuty poszczególnych kondygnacji. Jeżeli nie dysponują Państwo dokumentacją techniczną możemy wykonać inwentaryzację nieruchomości, lub szkice poglądowe. 

Do wyceny mieszkania potrzebne są:

 • numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej z danymi dotyczącymi lokalu w przypadku mieszkań spółdzielczych (informacja na temat osoby uprawnionej z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powierzchni użytkowej, piętra, programu funkcjonalnego itp.);
 • rzut rozmieszczenia pomieszczeń (w przypadku braku możemy wykonać inwentaryzację nieruchomości, lub szkice poglądowe).

W zależności od rodzaju nieruchomości i celu wyceny mogą być potrzebne:

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie lub studium;
 • dokumentacja projektowa zawierająca dane techniczne budynku, przekroje i rzuty poszczególnych kondygnacji, wykaz powierzchni budynków i pomieszczeń o odmiennych funkcjach, kubatur poszczególnych obiektów, itp.;
 • informacje dotyczące kosztów utrzymania budynków i innych obiektów;
 • wykaz obowiązujących umów wynajmu budynków i pomieszczeń.
Chcesz wiedzieć ile warta jest Twoja nieruchomość?