Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy

Dom jednorodzinny można wybudować na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy. Niestety, ten drugi przypadek jest zarezerwowany tylko dla sytuacji, w których inwestor jest jedyną stroną postępowania, to znaczy kiedy - wyznaczony przez projektanta na podstawie przepisów prawa - obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren inwestycji. W zdecydowanej większości przypadków domy wciąż są jednak budowane na podstawie pozwoleń – zgłoszenia budowy stanowią niespełna 4 % wszystkich wydawanych decyzji dotyczących budowy domów jednorodzinnych.

Do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę organ (Starostwo Powiatowe, lub Wydział Architektury Urzędu Miasta na prawach powiatu) jest zobowiązany w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. O wiele więcej czasu wymaga od inwestora skompletowanie wymaganych załączników. Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo Budowlane, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 


1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z: - opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektanta (architekta, konstruktora, projektantów branżowych) o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. W niektórych przypadkach może być potrzebna zgoda na wyłączenie gruntu pod budynkiem z produkcji rolnej w przypadku położenia terenu inwestycji na obszarze przeznaczonym na rolę;


2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od daty wydania. Po upływie tego czasu, jeżeli budowa nie została rozpoczęta, trzeba wystąpić do urzędu z wnioskiem o wydanie nowej decyzji. O wiele prostszą, choć niestety niedostępną w każdej sytuacji procedurą jest zgłoszenie budowy. Należy go dokonać na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Jeżeli w tym czasie organ nie wyda decyzji wnoszącej sprzeciw wobec planowanego zamierzenia inwestycyjnego, można przystąpić do budowy domu. Podobnie jak w przypadku pozwolenia, roboty można rozpocząć przed upływem trzech lat.