Ustawa przekształceniowa – część I

W dniu 4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciło się - z mocy prawa - w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie to następuje za opłatą. Art. 7 ustawy stanowi, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, przy czym należy pamiętać, że w przypadku gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji (zgodnie z brzmieniem art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez pierwsze dwa lata od aktualizacji opłaty rocznej, użytkownicy wieczyści wnoszą opłaty w pomniejszonej wysokości) - jest to o tyle istotne, że już po wejściu w życie tzw. ustawy przekształceniowej, samorządy wielu dużych miast w Polsce, w tym krakowski magistrat dokonały aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, podnosząc opłatę roczną na kilka tygodni przed ustawowym przekształceniem użytkowania wieczystego we własność.

Opłata przekształceniowa ma być wnoszona przez okres 20 lat, ale w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie można zgłosić właściwemu organowi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, której wysokość będzie odpowiadać iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-letniego okresu obowiązku wnoszenia opłat. W przypadku przekształcenia gruntów, będących dotychczas własnością Skarbu Państwa, ustawowa wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wyniesie:

  1. 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2. 50% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  3. 40% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  4. 30% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  5. 20% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  6. 10% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Gmina Kraków, na podstawie uchwały Rady Miasta może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok. Ponadto, na podstawie uchwały radnych, Gmina może udzielić bonifikaty od opłaty jednorazowej - Rada Miasta Krakowa, w dniu 7 listopada 2018 r. podjęła uchwałę nr CXV/3022/18, określającą wysokość bonifikat za wniesienie opłaty przekształceniowej jednorazowo, na poziomie ustawowym, przewidzianym dla gruntów Skarbu Państwa.